Algemene voorwaarden

· Begeleiding begint eventueel met een vrijblijvend kennismakingsgesprek en altijd een intakegesprek.

· Door het invullen en ondertekenen van het contactformulier wordt akkoord gegaan met het geven van contactgegevens; naam, adres, email en telefoonnummer. Wanneer er niet tot verdere zorg wordt overgegaan, zullen deze gegevens verwijderd worden.

· De cliënt kan telefonisch of via mail contact opnemen met de praktijk. De praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kan er door de cliënt contact worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts/ huisartsenpost.

· Van de cliënt wordt verwacht dat hij/ zij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn/haar problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de behandelaar sneller en beter zorg verlenen. De cliënt geeft naar beste weten de inlichtingen en medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst

· Afspraken en sessies worden maandelijks achteraf gefactureerd, tegen het geldende uurtarief. De factuur wordt toegestuurd naar het bekende emailadres. Het bedrag dient binnen veertien dagen overgemaakt te worden op vermeld bankrekeningnummer. Indien gewenst kan er op basis van de factuur een betaalverzoek opgesteld worden om de betaling te voldoen. Een factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

· Wanneer de factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, volgt er een eenmalige herinnering. Wanneer de factuur na veertien dagen vanaf de betalingsherinnering nog niet is voldaan dan ben ik genoodzaakt om incassomaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen bovenop de reeds opgestelde factuur. Bij een opgelopen betalingsachterstand worden vervolgafspraken geannuleerd totdat aan de betaalverplichtingen is voldaan

· Bij verhindering of ziekte dient minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Afzeggen kan per telefoon, whatsapp of per mail. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt 50% van de gereserveerde sessietijd in rekening gebracht. Indien de behandelaar de afspraak afzegt, vervalt de verplichting tot betaling van de afspraak.

· Het karakter van de dienstverlening is gericht op orthopedagogische en psychologische behandeling ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. De behandelaar verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de beroepscode. De cliënt past geleerde handvatten en vaardigheden naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

· Om goede beslissingen te kunnen nemen over behandeling heeft de cliënt en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie over:

o De voorgestelde behandeling

o De behandelaar

o De rechten van een kind en de ouders.

· Wie recht heeft op informatie is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd van kinderen/jongeren. Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de behandelaar na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar schriftelijk toestemming voor geeft. Tot inzage wordt zo spoedig mogelijk gelegenheid gegeven. De cliënt heeft recht op kopieën van het dossier. De behandelaar brengt daarvoor de kosten van het kopiëren in rekening

· Alles wat van belang is bij de zorgverlening wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Indien ouders en/of kinderen/jongeren het niet eens zijn met wat in het dossier staat, kan hun mening aan het dossier worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, kan dat worden gecorrigeerd. Het dossier wordt, na afloop van de behandeling, 15 jaar bewaard (Artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek (Wgbo).

· De behandelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de behandelaar niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. De beroepsaansprakelijkheid van de orthopedagoog, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.